Konserniohjeesta

 

Uusi kuntalaki säätää aiempaa tarkemmin kuntien tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja kuntakonsernin ohjauksesta. Tarvetta konserniohjauksen kehittämiseen on noussut myös muista syistä, muun muassa yhtiöittämisten seurauksena, henkilöstöpolitiikassa ja globaalivastuun toteuttamisessa.

Haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomiota lähinnä kahteen asiaan: valtuuston rooliin konserniohjauksessa ja henkilöstön osallistumiseen.

Tässä ehdotuksessa kaupunginhallituksella ja sen konsernijaostolla on ratkaiseva rooli konserniohjauksessa. Tämä koskee myös periaatteellisesti tärkeitä ja merkittäviä ratkaisuja, kuten kaupungin tytäryhteisöjen salkuttamista, toiminta-ajatuksen ja pääomarakenteen olennaisia muutoksia, merkittäviä yritysjärjestelyjä ja laajakantoisia henkilöstöratkaisuja.

Erityisen tärkeä linjanveto tehdään salkuttamisessa, jossa tytäryhteisöt jaetaan markkinaehtoisesti toimiviin ja muihin. Siinä on usein kyse poliittisesta valinnasta, halutaanko kehittää jotain palvelua osana kunnan omaa toimintaa ja asettaa sen mukaan toiminnallisia ja laadullisia tavoitteita, vai halutaanko lähteä kilpailemaan markkinoilla, jolloin korostuu ennen muuta hintakilpailu.

Esitän, että kohdassa 11.2 Salkuttaminen muutetaan toinen lause kuulumaan: Kaupunginvaltuusto päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta näihin salkkuihin osana omistajapolitiikan linjauksia, joiden pohjalta kaupunginhallitus päättää tytäryhteisökohtaisesta omistajastrategiasta.

Viime aikoina on aiempaa useammissa yrityksissä otettu henkilöstön edustus mukaan yhtiön hallitukseen. Joissain yhtiöissä henkilöstön osallistuminen on toteutettu kutsumalla henkilöstön edustajat puhe- ja esitysoikeudella hallitukseen tai johtoryhmään asiantuntijajäseniksi. Helsingin kaupungin voisi olettaa olevan tällaisissa asioissa edelläkävijöitä, mutta en yllätyksekseni löytänyt tästä mitään mainintaa konserniohjeessa.

Ehdotan, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Hyväksyessään konserniohjeen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten henkilöstö voi osallistua tytäryhteisöjen hallintoon, esimerkiksi valita edustajan yhteisön hallitukseen.

Konserniohjeeseen on kirjattu valtuutettujen oikeus tiedonsaantiin samalla tavalla kuin kunnan muussakin toiminnassa. Lisäksi todetaan velvollisuus tiedottaa kuntalaisille. Tässä on haastetta myös yhteisöjen hallituksiin valittaville kaupungin edustajille pitää huolta siitä, että tiedottaminen kuntalaisille ei jää vain mainonnan kaltaiseksi viestinnäksi.

– Yrjö Hakanen valtuustossa 25.5.2016

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »